Հայտարարություն թափուր աշխատատեղերի մասին

Հայտարարություն

   Ð³Ûï³ñ³ñíáõÙ  ¿  ÙñóáõÛÃ`  ÐР Îáï³ÛùÇ  Ù³ñ½Ç  §Գեղաշենի Ռազմիկ  Ստեփանյանի անվան միջնակարգ  ¹åñáó¦  äà²Î-Ç  ýǽկուլտուրայի

(22 ¹³ë³Å³Ù) ,  քիմիայի  (20 ¹³ë³Å³Ù)  áõëáõóãÇ  ó÷áõñ  ï»Õ»ñÇ  ѳٳñ: ØñóáõÛÃÝ  ³ÝóϳóíáõÙ  ¿  »ñÏáõ ÷áõÉáí`  ûëï³íáñٳݠ »õ  ѳñó³½ñáõÛóÇ:

»ëï³íáñÙ³Ý ÷áõÉÝ ³ÝóϳóíáõÙ ¿` Áëï ÐРζØêÜ Ùß³Ï³Í Ñ³ñó³ß³ñÇ:

гñó³½ñáõÛóÇ ÷áõÉÇ Ñ³ñó³ß³ñÁ ϳ½ÙáõÙ ¿ ѳëï³ïáõÃÛáõÝÁ »õ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ù³ëݳÏóÇ Ñ»ï ѳñó³½ñáõÛóÝ ³ÝóϳóÝáõÙ ³é³ÝÓÇÝ:

ØñóáõÛÃÇÝ Ù³ëݳÏó»Éáõ ѳٳñ å»ïù ¿ Ý»ñϳ۳óÝ»É`

- ¹ÇÙáõÙ (Ò»õ 1), Ù»Ï Éáõë³Ýϳñ 3x4 ã³÷Ç,

բ³ñÓñ³·áõÛÝ  ÏñÃáõÃÛáõÝÁ  Ñ³í³ëïáÕ  ÷³ëï³ÃáõÕà(¹ÇåÉáÙ),

³ÝÓÁ  Ñ³ëï³ïáÕ  ÷³ëï³ÃáõÕÃ,

§Ð³Ýñ³ÏñÃáõÃ۳ݠ  Ù³ëÇݦ   ÐР ûñ»ÝùÇ   26-ñ¹   Ñá¹í³ÍÇ   1-ÇÝ   Ù³ëÇÝ   Ñ³Ù³å³ï³ë˳ݪ   ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ   ëï³ÅÇ

í»ñ³բ»ñ۳ɠ  ï»Õ»Ï³Ýù   ³ß˳ï³í³ÛñÇó   »õ   ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ   ·ñùáõÛÏÇ   å³ï×»ÝÁ   (³éϳÛáõÃ۳ݠ ¹»åùáõÙ),

ÇÝùݳϻÝë³·ñáõÃÛáõÝ (Ò»õ 5),

³ÛÉ  å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ`  ÐÐ-áõÙ  ³ß˳ï»Éáõ  Çñ³íáõÝùÁ  Ñ³í³ëïáÕ  ÷³ëï³ÃáõÕÃ,

ÐР  ³ñ³Ï³Ý   ë»éÇ   ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁª   Ý³»õ   ½ÇÝíáñ³Ï³Ý  ·ñùáõÛÏ,

- Ññ³ï³ñ³Ïí³Í  Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ  ó³ÝÏ  ϳ٠ ·Çï³Ï³Ý  ÏáãáõÙÁ  ѳí³ëïáÕ  ÷³ëï³ÃÕûñ  (³éϳÛáõÃ۳ݠ ¹»åùáõÙ),

- áñ³Ï³íáñٳݠ ï³ñ³Ï³ñ·  áõݻݳÉáõ  ¹»åùáõÙª  ѳí³ëïáÕ  ÷³ëï³ÃáõÕÃ:

   îÝûñ»ÝÇ  ÏáÕÙÇó  Ý߳ݳÏí³Í  å³ï³ë˳ݳïáõ  ³ÝÓÁ  ÷³ëï³ÃÕûñÇ  բÝûñÇݳÏÝ»ñÁ 

ѳٻٳïáõÙ  ¿  å³ï×»ÝÝ»ñÇ  Ñ»ï  և  բÝûñÇݳÏÝ»ñÁ í»ñ³¹³ñÓÝáõÙ

          ºÃ»  Ý»ñϳ۳óí³Í  ÷³ëï³ÃÕûñÇ  ó³ÝÏÝ  ³ÙբáÕç³Ï³Ý  ã¿,  Ï³Ù  ³éϳ  »Ý  Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

Ù³ëݳÏÇóÁ Ï³ñáÕ  ¿  ÙÇÝãև  ÷³ëï³ÃÕûñÇ  ÁݹáõÝٳݠ Å³ÙÏ»ïÇ  ³í³ñïÁ  í»ñ³óݻɠ »õ  Ñ³Ù³Éñ»É  ¹ñ³Ýù:

         ö³ëï³ÃÕûñÝ  ÁݹáõÝíáõÙ  »Ý  ëáõÛÝ  ѳÛï³ñ³ñáõÃ۳ݠ Ññ³å³ñ³Ïٳݠ ûñí³ÝÇó  ÙÇÝãև  ë»åï»Ùբ»ñÇ 22-Á Ý»ñ³éÛ³É

³Ù»ÝûñųÙÁ 10:00-Çó 15:00-Á,  բ³óÇ ß³բ³Ã,  ÏÇñ³ÏÇ  և  ³ÛÉ  áã  ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ  ûñ»ñÇó:  

ØñóáõÛÃÁ  ï»ÕÇ  Ïáõݻݳ  ë»åï»Ùբ»ñÇ  28 - ÇÝųÙÁ 15:00-ÇÝ,

ÐР Îáï³ÛùÇ  Ù³ñ½ի   Գեղաշենի   Ռազմիկ   Ստեփանյանի   անվան  միջնակարգ  դպրոցում  (հասցե՝փողոց 83) :  

î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ѳٳñ  ½³Ý·³Ñ³ñ»É` (094) 77-30 -97, (099) 77-30 - 97 Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñÝ»ñáí:

Հեղինակություն © 2021 Geghashenschool։ Բոլոր իրավունքները պահպանված են։
Joomla-ն ազատ ծրագրաշար է, որը տարածվում է GNU GPL արտոնագրով։